Personuppgifter

Vi bryr oss om våra användares integritet och ser till att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi gör följande för att hantera din personliga information på ett säkert sätt:

  1. Personupplysningar som samlas in om dig, och hur den används och lagras

Sana Pharma Sverige AB ansvarar för behandlingen av den personliga information som du har gett oss. När du registrerar dig som kund ber vi dig att ge information om ditt fullständiga namn, adress, e-post och telefonnummer. Vi behöver denna information för att kunna hantera din kundrelation, skicka dina beställningar till dig och få möjlighet att kontakta dig i samband med din kundrelation, om behov uppstår. Informationen du lämnar lagras så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Sana Pharma Sverige AB är skyldigt att lagra delar av informationen även efter att ditt kundförhållande har upphört. Vi är till exempel skyldiga att lagra vissa kategorier av information i samband med bokföring och denna information lagras i enlighet med gällande regler för redovisning etc.

När du förser oss med din personliga information när du beställer används denna personliga information för att behandla din specifika begäran. Vi kommer också att använda informationen för att kommunicera med dig och för att anpassa vår tjänst. Vi kan kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation och brev såvida du inte har informerat oss om att du inte vill bli kontaktad. Efter avslutad kundrelation kommer vi att fortsätta lagra ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och beställningshistorik för att kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation eller adresserad post med erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte har reserverat dig för detta i bokningsregistret eller har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Vi kommer aockså att kunna göra en personlig anpassning av sådana förfrågningar utifrån att det skyddar Sana Pharma Sverige AB legitima intresse av att använda marknadsföring som uppfattas som relevant av mottagarna.

Din personliga information kan också användas för följande ändamål: administrativa och juridiska ändamål, statistik och marknadsföringsanalys i syfte att förbättra våra tjänster, webbplatsen och användarupplevelsen, utvecklingen och underhållet av våra system samt kunden analyser och undersökningar.

Om du är under 18 år måste du ha samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du ger oss din personliga information

  1. Var hämtar vi upplysningar från

Den personliga informationen som bearbetas av Sana Pharma Sverige AB erhålls från dig genom registrering enligt punkt 1.

  1. Personupplysningar till tredjepart

Vi kan använda underleverantörer för att hantera den personliga information som samlas in. Dessa underleverantörer kan vara belägna i Sana Pharma Sverige eller utomlands. När vi använder sådana underleverantörer ser vi till att lämpliga avtalsenliga säkerhetsåtgärder har genomförts i enlighet med gällande sekretessregler.

Vi kan också dela din personliga information med företag i vår grupp eller med andra företag som samarbetar med oss ​​för ändamål som nämns i punkt 1, både inom och utanför EU / EES. Sana Pharma Sverige AB ansvarar för att överföring av din personliga information sker i enlighet med gällande regler genom koncerninterna regler.

Vi kan lämna ut din personliga information till andra där vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag, eller om du skickar något material som är olagligt.

  1. Direktmarknadsföring vid elektronisk kommunikation

Så länge du är kund hos Sana Pharma Sverige AB kommer vi att använda din information för att skicka erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna som vi ger dig vid varje meddelande.

  1. Säkerhet

All personlig information lagras i en säker miljö. Vår webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknik. Detta är en av de mest avancerade säkerhetstekniker som för närvarande finns tillgängliga för online-transaktioner. Den krypterar all din personliga information så att den inte kan läsas som information via Internet.

  1. Korrigering och radering

Om personuppgifter har behandlats som är felaktiga, ofullständiga eller som det inte är tillåtet att behandla kommer Sana Pharma Sverige AB på eget initiativ eller på din begäran att korrigera eller radera den ofullständiga informationen.

Din personliga information kommer att raderas / anonymiseras när det inte längre finns något faktiskt behov av att lagra den i Sana Pharma Sverige AB, såvida inte andra bestämmelser kräver ytterligare lagring. Sana Pharma Sverige AB gör en bedömning av behovet av fortsatt lagring efter avslutad kundrelation. All personlig information som inte längre är nödvändig för att utföra lagringsändamålet kommer att raderas / anonymiseras. Fortsatt lagring av personlig information efter detta kommer antingen att motiveras av juridisk myndighet eller medgivande från dig.

  1. Andra frågor

Sana Pharma Sverige AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Personuppgiftslagen ger dig rätt att ställa frågor om vilken typ av information vi har lagrat om dig, källan till denna information och hur denna information har använts. Du har rätt att få en kopia av den information vi har lagrat om dig och begära att informationen vi har raderas, korrigeras eller att behandlingen begränsas. Dessutom har du rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan juridisk enhet (dataportabilitet). En sådan begäran måste vara skriftlig och adresserad till adressen nedan. Om du vill uppdatera din information, ändra kommunikationspreferenser eller om du inte vill få marknadsföring från oss i framtiden, skicka en skriftlig begäran till:

Sana Pharma Sverige AB
c/o Quick Office Danderyd
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

Eventuella klagomål om Sana Pharma Sverige AB behandling av personuppgifter kan riktas till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se

  1. Uppdateringar

Vi kan ändra denna sekretesspolicy då och då. Detta kommer att göras för att möta ändringar i ramvillkor, kommersiella behov eller för att tillgodose våra kunders, marknadsföringspartners och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats och datumet för ändringen kommer att visas, så du är medveten om när den senaste uppdateringen ägde rum.